فعالیت های شرکت در جمهوری نخجوان [تصاویر]

  حضور در سرکونسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان   حضور در کنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خود مختار نخجوان از راست آقای حق بین مشاور اتاق تعاون آذربایجان غربی آقای ایرم سر کنسول جمهوری اسلامی در ادامه مطلب